Tematy ćwiczeń laboratoryjnych z Chemii wody, paliw i smarów
oraz instrukcje do  ćwiczeń 

(realizowanych w ramach 30 godzin zajęć laboratoryjnych)

 

- Nagłówek do sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych.

- Przykładowe sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego - Pomiar pH oraz oznaczanie alkaliczności wody.

 

Laboratorium Chemii wody

1. Wprowadzenie do ćwiczeń. Regulamin BHP w Laboratorium chemii wody. Literatura.

2. Pomiar pH oraz oznaczanie alkaliczności wody. 

 

Stanowisko laboratoryjne do oznaczania pH oraz alkaliczność p i m

 

3. Oznaczanie twardości ogólnej i wapniowej.

Stanowisko laboratoryjne do badania twardości ogólnej i wapniowej

 

4. Oznaczanie zawartości tlenu i azotu amonowego (amoniaku).

Stanowisko laboratoryjne do oznaczania zawartości tlenu w badanej wodzie

 

Stanowisko laboratoryjne do oznaczania zawartości azotu amonowego

 

5. Oznaczanie zawartości jonów chlorkowych oraz przewodnictwa właściwego.

Stanowisko laboratoryjne do oznaczania zawartości jonów chlorkowych metodą Mohra

 

Stanowisko laboratoryjne do oznaczania zawartości chlorku sodu - NaCl solomierzem
oraz pomiaru przewodnictwa właściwego konduktometrem

 

6. Oznaczanie inhibitorów korozji: fosforanów(V), siarczanów(IV) i hydrazyny.

 Stanowisko laboratoryjne do oznaczania zawartości fosforanów - jonów PO43-

 

 Stanowisko laboratoryjne do oznaczania zawartości siarczanów(IV) - jonów SO32-

 

7. Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu (utlenialności wody) metodą nadmanganianową (ChZT-Mn).

 Stanowisko laboratoryjne do oznaczania utlenialności wody

 

Zestawy do badań wody kotłowej i chłodzącej na statku

Przenośne zestawy laboratoryjne
służące do analizy i kontroli parametrów eksploatacyjnych wody kotłowej
i chłodzącej silniki okrętowe umożliwiające podejmowanie przez mechaników okrętowych
działań diagnostyczno- naprawczych i korekcyjnych.  Badanie wody kotłowej za pomocą zestawu firmy UNITOR  - SPECTRAPAK 310 - zestaw podstawowy

 

 

Badanie wody kotłowej za pomocą zestawu firmy UNITOR  - SPECTRAPAK 311 - zestaw pełny

 

 

 Badanie wody chłodzącej za pomocą zestawu firmy UNITOR  - SPECTRAPAK 309

 

8. Wprowadzenie do ćwiczeń. Regulamin BHP w Laboratorium chemii paliw, olejów i smarów. Literatura.

9. Pomiar gęstości oraz wyznaczanie temperaturowego współczynnika gęstości produktów naftowych.

10. Pomiar lepkości dynamicznej oleju smarowego metodą Höpplera oraz wyznaczanie wskaźnika lepkości (WL).

Stanowisko do badania lepkości dynamicznej metodą Höpplera

 

11. Pomiar temperatury zapłonu w tyglu otwartym (metodą Marcussona)   i w tyglu zamkniętym (metodą Martensa-Pensky'ego).

Stanowisko do badania temperatury zapłonu w tyglu otwartym metodą Marcussona

oraz do badania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Pensk'y-Martensa

 

 12. Oznaczanie zawartości wody w produktach naftowych.

 

Stanowisko do oznaczania zawartości wody w produktach naftowych
metodą destylacyjną (aparat wg Dean Starka)

13. Oznaczanie odczynu chemicznego wyciągu wodnego oraz całkowitej liczby  kwasowej lub liczby zasadowej olejów smarowych.

 
Stanowisko do badania odczynu chemicznego wyciągu wodnego
oraz całkowitej liczby  kwasowej i liczby zasadowej

14. Pomiar i ocena parametrów użytkowych smarów plastycznych.

Stanowisko do badania penetracji smarów plastycznych 
oraz temperatury kroplenia smarówaparat metodą Ubbelohdego

 15. Zaliczenie końcowe ćwiczeń

 

Zestawy do badań olejów smarowych na statku

     Przenośne zestawy firmy umożliwiają mechanikom okrętowym, w razie potrzeby, przeprowadzenie badania oleju smarowego na statku w morzu. Za pomocą tych zestawów mechanik testuje takie podstawowe parametry oleju jak: zawartość wody, rodzaj wody (morska - czy słodka), liczbę zasadową (BN), lepkość, zawartość zanieczyszczeń. Na podstawie tych badań podejmuje decyzje diagnostyczne dotyczące stanu oleju oraz stanu urządzenia, w którym ten olej jest eksploatowany.