Realizowane treści programowe
w ramach 15 godzin zajęć audytoryjnych

 

1. Wody naturalne i przemysłowe, zanieczyszczenia, wskaźniki jakości, podstawowe metody uzdatniania.

2. Rodzaje wody na statkach, własności i wymagania.

3. Wskaźniki jakości wody stosowanej na statkach; metodyka i chemizm oznaczania, normy, znaczenie eksploatacyjne; wyrażanie wartości wskaźników w różnych jednostkach stosowanych w praktyce.

4. Wpływ zanieczyszczeń wody na pracę urządzeń; osady i kamień kotłowy, korozja, pienienie, metody i preparaty stosowane do uzdatniania wody technicznej.

5. Ropa naftowa; skład ropy, otrzymywanie paliw płynnych i produktów smarowych, wpływ składu produktów naftowych na właściwości użytkowe.

6. Paliwa ciekłe; charakterystyka i klasyfikacja, podstawowe właściwości fizykochemiczne i parametry jakościowe, metodyka i chemizm oznaczania, normy i znaczenie eksploatacyjne parametrów użytkowych paliw; dodatki uszlachetniające.

7. Smary plastyczne; skład, rodzaje, charakterystyka i klasyfikacja; podstawowe parametry użytkowe, dodatki uszlachetniające, zastosowanie.

8. Bezpieczeństwa pracy z produktami naftowymi; kryteria klasyfikacji substancji niebezpiecznych, symbole zagrożenia, niebezpieczeństwa i bezpiecznych sposobów postępowania, karty charakterystyki substancji .

 

Pełen program nauczania dla ESO zgodny z konwencją STCW zatwierdzony przez Radę Wydziału Mechanicznego
w dniu 31.05.2011 r. obowiązujący od roku akademickiego 2011/2012  znajduje się na stronie Uczelni
pod adresem:
http://www.am.szczecin.pl/userfiles/File/plany_zajec/programy_nauczania/wm/stacjonarne/ESO%20stacjonarne_I_Program_STCW-2011_%20rok_akadem_2011-2012.pdf