Laboratorium chemii i chemii technicznej

 

Widok ogólny laboratorium chemii i chemii technicznej

     W laboratorium tym prowadzony jest cykl ćwiczeń laboratoryjnych z chemii oraz chemii technicznej. Na zajęciach tych studenci zapoznawani są na wstępie z zasadami bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym oraz poznają zagadnienie substancji niebezpiecznych, a w nim identyfikację, oznakowanie oraz podstawowe sposoby ich neutralizacji. Na kolejnych zajęciach na bazie osobiście przeprowadzonych doświadczeń poznają i wzbogacają wiedzę na temat roztworów oraz różnych sposobów wyrażania ich stężeń, pogłębiają teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat systematyki pierwiastków oraz właściwości pierwiastków bloku s i p, dysocjacji, pH roztworów, hydrolizy, szybkości reakcji (z rozszerzeniem wiadomości na temat katalizatorów, inhibitorów), procesów utleniania i redukcji w roztworach, a także teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat korozji i szerokiej palety skutecznych sposobów jej zapobiegania.

   

Wybrane stanowiska laboratoryjne z chemii wody

   Oznaczania pH oraz alkaliczności p i m wody kotłowej i wody chłodzącej silniki okrętowe

     Stanowisko służy do badania jakości wody technicznej stosowanej na statkach pod względem poziomu wymaganych w eksploatacji takich parametrów, jak: pH oraz alkaliczność typu p i m. Pozwala określić, czy woda wykazuje odpowiednie właściwości antykorozyjne i przeciwpienne i czy zawiera właściwy poziom pakietu alkalicznych związków chemicznych. Parametry p i m są podstawą tzw. szumowania dolnego eksploatowanych kotłów okrętowych. 

 

Oznaczania zawartości jonów chlorkowych w wodzie kotłowej
i chłodzącej metodą argentometryczną, tzw. metodą Mohra

 

     Służy do badania zawartości korozyjnie oddziałujących jonów chlorkowych oraz do kontroli jakości otrzymywanego na statku destylatu z wody morskiej.

 

Przenośne zestawy laboratoryjne do badania wody kotłowej i chłodzącej na statkach

     Przenośne zestawy laboratoryjne używane przez mechaników okrętowych, w trakcie rejsu, do badania i kontroli parametrów wody kotłowej i chłodzącej. Na podstawie uzyskanych wyników badań mechanik dozując odpowiednie preparaty koryguje parametry wody w kotle lub w obiegach wody chłodzącej oraz podejmuje decyzje diagnostyczne dotyczące urządzenia, w którym eksploatowana jest badana woda.

 

Laboratorium chemii paliw, olejów i smarówi
widok ogólny
Wybrane stanowiska laboratoryjne
z chemii paliw, olejów i smarów

Pomiar temperatury zapłonu olejów smarowych w tyglu otwartym i zamkniętym

     Służy do badania temperatury zapłonu olejów świeżych w tyglu otwartym metodą Marcussona oraz temperatury zapłonu olejów używanych w tyglu zamkniętym metodą Martensa-Pensky’ego. Umożliwia ono stwierdzenie, czy olej smarowy eksploatowany w silniku okrętowym nie został zanieczyszczony paliwem (przecieki paliwa do systemu olejowego) i czy jego dalsza eksploatacja nie grozi wybuchem par paliwa w karterze silnika oraz niebezpieczeństwem zatarcia silnika.

 

Oznaczanie liczby kwasowej i liczby zasadowej olejów smarowych
metodą miareczkowania potencjometrycznego

 

     Służy do oceny stopnia zużycia eksploatowanego oleju, jego aktualnej rezerwy alkalicznej (oleje silnikowe) i stopnia zestarzenia olejów niesilnikowych (zawartość kwasów organicznych mało- i wielkocząsteczkowych.

 

Pomiar penetracji smarów plastycznych

     Stanowisko do oznaczania penetracji smarów plastycznych metodą bez- i po ugniataniu oraz określenia na tej podstawie klasy konsystencji smaru.

 

Przenośne zestawy laboratoryjne do badania olejów smarowych na statkach

     Przenośne zestawy umożliwiają mechanikom okrętowym, w razie potrzeby, przeprowadzenie badania oleju smarowego na statku w morzu. Za pomocą tych zestawów mechanik testuje takie podstawowe parametry oleju, jak: zawartość wody, rodzaj wody (morska - czy słodka), liczbę zasadową (BN), lepkość, zawartość zanieczyszczeń. Na podstawie tych badań podejmuje decyzje diagnostyczne dotyczące stanu oleju oraz stanu urządzenia, w którym ten olej jest eksploatowany.